composer國內資源包

pip國內資源包 composer國內資源包 gem國內資源包 maven國內資源包 npm國內資源包

使用包管理可以大大降低引用和管理第三方庫的成本,但是很多源都在國外,通過(guò)包管理安裝的時(shí)候,容易超時(shí);我們可以通過(guò)修改為國內源,或者使用代理來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題。

本文檔是bejson為您整理的composer包國內資源,包括華為云composer包,上海交通大學(xué)composer包,阿里云composer包等

提供方 源及使用方式
-

https://packagist.phpcomposer.com/

composer config -g repo.packagist composer https://packagist.phpcomposer.com
-

https://php.cnpkg.org/

composer config -g repo.packagist composer https://php.cnpkg.org
阿里云

https://mirrors.aliyun.com/composer/

composer config -g repo.packagist composer https://mirrors.aliyun.com/composer/
華為云

https://mirrors.huaweicloud.com/repository/php/

composer config -g repo.packagist composer https://mirrors.huaweicloud.com/repository/php/
上海交通大學(xué)

https://packagist.mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/

composer config -g repo.packagist composer https://packagist.mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn
-

https://packagist.jp/

composer config -g repo.packagist composer https://packagist.jp

您最近使用了:

收藏 菜單 QQ